Testamente og arvepagt i Tyskland

Ønsker arveladeren at afvige fra den legale arvefølge, er det i Tyskland nødvendigt at oprette et testamente eller en arvepagt. Undlades det, risikerer man, at der opstår et arvefællesskab med meget forskellige interesser. De tyske advokater hos NJORD har mange års erfaring med udarbejdelse af testamenter og arvepagter efter tysk ret.

Testamente eller arvepagt?

I Tyskland kan arveladeren ved brug af legater (Vermächtnisse) og vilkår (Auflagen) i et testamente beslutte en mere detaljeret ordning, end når blot den legale arvefølge finder anvendelse. På denne måde kan arveladeren tage hensyn til personer, som ellers ikke ville arve ifølge den legale arvefølge, men han eller hun kan også til en vis grad udelukke de legale arvingers arveret.

Ægtefæller kan efter tysk ret også oprette et fællestestamente. Som regel indsætter ægteparret en bestemmelse om, at det er den til enhver tid overlevende ægtefælle, som er arveberettiget.

Ved hjælp af en arvepagt kan andre personer, der ønsker en fællesordning, for eksempel ugifte samlevende, bestemme, hvordan deres arv skal fordeles. Benyttes denne form er det imidlertid i forhold til arvingerne ingen beskyttelse mod, at den længstlevende part disponerer frit over den efterladte formue.

Oprettelsesprocessen i Tyskland

Testamentet skal oprettes af arveladeren selv – det vil sige være skrevet i hånden og underskrevet – eller være oprettet foran en notar. Fordelen ved et håndskrevet testamente er, at man undgår udgifter til en notar, men omvendt er risikoen for fejl også tilsvarende større. Hvis man opholder sig i Danmark og ønsker at oprette et tysk testamente, kan oprettelsen af testamentet foran notaren også finde sted ved Den Tyske Ambassade i København.

Testamentets tekst skal være så entydig som mulig. Det er også vigtigt, at formueforholdet mellem ægtefællerne samt arveladerens statsborgerskab og bopæl fremgår af testamentet. Disse punkter skal der tages højde for i testamentet.

Ægtefæller kan endvidere vælge at oprette et fællestestamente. Ligesom i almindelige testamenter skal det også her fremgå tydeligt, om den længstlevende ægtefælle må disponere alene og uden begrænsninger over formuen, eller om der skal være begrænsninger til fordel for de efterfølgende arvinger, herunder særligt børn, for at beskytte arven.

En arvepagt kan udelukkende oprettes foran en notar og kræver begge parters personlige tilstedeværelse.

Deponering af et tysk testamente

Testamenter kan deponeres i den relevante tyske byrets (Amtsgericht) deponeringsafdeling – i Baden-Württemberg dog kun hos de registrerede notarer – mod betaling af et mindre gebyr. En deponering sikrer, at der ikke opstår problemer med at finde testamentet, eller at testamentet “går tabt”.

Gyldighed

Principielt skal et testamente eller en arvepagt være i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor arveladeren boede ved dødsfaldet. Der gælder særlige bestemmelser vedrørende testamenters og arvepagters form, gyldighed og bindende virkning.

Det er dog målet, at de testamentariske bestemmelser forbliver så gyldige som muligt. Det er derfor tilstrækkeligt, hvis en arveretlig disposition er i overensstemmelse med lovgivningen i et af de lande, hvor arvelader boede eller opholdte sig, hvor han oprettede testamentet, eller hvis statsborgerskab han besad – i nærværende tilfælde skal testamentet altså enten være gyldigt efter dansk eller tysk ret.

Hvis testamentet kun opfylder de danske og ikke de tyske arveretsnormer, kan det dog være gyldigt alligevel. Hvad angår arv af fast ejendom, er det også tilstrækkeligt, at lovgivningen i det land, hvor den faste ejendom ligger, er overholdt.

Der er stadig komplicerede særbestemmelser vedrørende arv af selskabsandele samt ægtefælleudligningen ved dødsfald.

Ændringer

Et testamente kan tilbagekaldes ved et nyt testamente, ved tilintetgørelse af det gamle testamente eller ved at tilbagetage testamentet fra den administrative opbevaring. I Tyskland gælder de samme formforeskrifter etc. for tilbagekaldelse af et testamente som for en arvepagt. Vedrørende anfægtelsesmulighederne efter arveladerens død henvises til siden Hvordan gør man sin arveadkomst gældende efter tysk ret? 

Et fællestestamente kan erklæres ugyldigt ved tilbagekaldelse i den anden ægtefælles levetid, skilsmisse, fragåelse af arv og anfægtelse af testamentet. Ofte er indsættelsen af den længstlevende ægtefælle betinget af, at denne ikke gifter sig igen. Ved indgåelse af et nyt ægteskab indtræder nye arvinger i den længstlevende ægtefælles sted.

Såfremt ændringer i testamentet kræver begge testatorers samtykke, har dette bindende virkning, og den længstlevende ægtefælle kan ikke længere foretage bestemte ændringer.

Under visse omstændigheder kan man også efter tysk ret ophæve en arvepagt. Med hensyn til arvepagtens indhold og dens bindende virkning gælder der bestemmelser, som ligner bestemmelserne i forbindelse med fællestestamentet; dog er arvepagtens bindende virkning noget mere omfattende.

Senest opdateret: august 2016