Hvordan gør man sin arv gældende i Tyskland?

Ved et arvefald efter tysk ret er der visse procesretslige skridt, der skal overholdes, og særlige fagudtryk som kan være nyttige at kende. De tyske advokater hos NJORD har mange års erfaring med sager i Tyskland, der vedrører arveadkomster – herunder ansøgninger om skifteretsattest (Erbschein) efter tysk ret.

Kendskab til arvefaldet i Tyskland

Arvinger eller øvrige personer, som har krav i forbindelse med et arvefald i Tyskland, er ofte uden kendskab til arvens nøjagtige størrelse og de genstande, der befinder sig i arveladerens bo. Disse personer har krav på oplysninger fra de personer, som pt. er i besiddelse af arven, således at de er i stand til at gøre deres krav gældende og nøjagtigt opgøre kravet over for retten.

I tilfælde af at der er flere arvinger, består der efter tysk ret automatisk et arvefællesskab (Erbengemeinschaft), som hæfter samlet for fordringer i forbindelse med arven. Fordringer kan kun gøres gældende, såfremt samtlige medlemmer af arvefællesskabet er enige herom. Reglerne omkring arvefællesskabet er derfor særligt problematiske, hvis arvingerne er uenige. Arvefællesskabet bliver regelmæssigt opløst ved arveskifte. Ofte har arveladeren derfor også bestemt, hvordan arven skal fordeles.

Er arven til økonomisk ulempe for arvingen, f.eks. fordi boet er insolvent, kan arvingen efter tysk ret give afkald på sin arv (Erbausschlagung). Afkaldet skal ske enten over for den relevante skifteret ved udfærdigelse af retsbogsudskrift eller officielt dvs. foran en notar. Afkaldet skal finde sted med meget kort varsel, nemlig i løbet af seks uger (seks måneder for arvinger med ophold i udlandet) fra det tidspunkt, hvor arvingen har fået kendskab til arven og grundlaget for sin arveadkomst. Man kan kun give afkald sin arv, hvis arven endnu ikke er vedgået.

Hvis afdøde er blevet vildledt, truet eller tog fejl af væsentlige motiver o.l. på tidspunktet for oprettelsen af testamentet eller arvepagten, kan testamentet inden for et år fra kendskabstidspunktet anfægtes af nærtstående personer, som ville have arvet afdøde, såfremt testamentet eller arvepagten ikke havde eksisteret. Selve anfægtelsen af testamentet eller arvepagten samt vedgåelse af arven skal ske inden seks uger under særlige betingelser. Enhver anfægtelse skal rettes til den relevante skifteret inden fristens udløb.

Tysk skifteretsattest (Erbschein)

Har man besluttet sig for at vedgå arven, kan den relevante tyske skifteret (Nachlassgericht) anmodes om at udstede en skifteretsattest, der tjener som dokumentation for arveadkomsten. Attesten er afgiftspligtig.

En tysk skifteretsattest kan udstedes i følgende tilfælde:

  • Når der arves efter tysk ret
  • Hvis der arves efter dansk ret, men en af arven omfattet værdigenstand befinder sig i Tyskland
  • Hvis der er foranstaltet eksekutorbehandling af boet

Anmodning om udstedelse af skifteretsattest kan også afgives på Den Tyske Ambassade i København. Også udenlandske skifteretsattester kan anerkendes af den tyske skifteret. I nogle tilfælde er en skifteretsattest ikke nødvendig for at dokumentere arveadkomsten.

Den tyske bobestyrerbehandling (Testamentsvollstreckung)

Mange testamenter indeholder bestemmelser om bobestyrerbehandling. Bobestyreren skal udføre arveladers sidste vilje. Bobestyreren (Testamentsvollstrecker) er i Tyskland bemyndiget til at råde over arven, så længe eksekutionen pågår, og kan føre retssager på boets vegne. Arvingerne er ikke berettigede til at træffe dispositioner med hensyn til arven, før arven er fordelt. Bobestyreren skal forvalte arven på behørig vis, og der kan i modsat fald rejses krav om erstatning over for denne. Bobestyrerbehandling i Tyskland er forbundet med ikke uvæsentlige omkostninger men har den fordel, at man undgår langtrukne og mangeårige arvestridigheder, som det desværre ofte ses.

Begrænsning af arvingernes hæftelse i Tyskland

En arving kan i Tyskland begrænse sin hæftelse for boets gæld ved at anmode om udstedelse af et såkaldt proklama (Aufgebotsverfahren). Proklamaet opfordrer bestemte af boets kreditorer til at anmelde deres krav i boet. Sker dette ikke – eller sker det ikke rettidigt – kan arvingen nægte at betale disse kreditorers fordringer.

Den såkaldte registrering af dødsboet (Inventarerrichtung) tjener et lignende formål: Der udarbejdes – normalt under medvirken af en notar – en fortegnelse over alle genstande, der er omfattet af arven, hvorefter arvingens hæftelse begrænses til disse genstande, såfremt registreringen af dødsboet er fuldstændig og korrekt. I modsat fald hæfter arvingen også med sin øvrige personlige formue for dødsboets gæld.

Den samme begrænsning af hæftelsen kan også opnås ved bobestyrerbehandling (Nachlasspflegschaft). Bobestyrerbehandling bliver i nogle tilfælde bestemt af retten for at sikre, at boets kreditorer fyldestgøres (offentligt skifte). Bobestyrerbehandling finder desuden anvendelse, i tilfælde af at boet tages under konkursbehandling. I tilfælde af boets manglende betalingsevne eller insolvens skal arvingen straks anmode den tyske skifteret om, at boet tages under bobestyrerbehandling, idet der ellers påhviler arvingen et erstatningsansvar. Der betales også en afgift for bobestyrerbehandlingen.

Frister og forældelse efter tysk ret

De til enhver tid værende krav i forbindelse med arven skal gøres gældende rettidigt. Ofte forælder kravene inden for en frist, der er kortere end den sædvanlige forældelsesfrist. For bestemte handlinger, såsom fragåelse af arv eller anfægtelse, er der efter tysk ret fastsat korte frister på seks uger/seks måneder eller et år. Ønsker man at begære boet taget under konkursbehandling, skal dette endda ske omgående. Man skal heller ikke vente længe med handlinger, som begrænser arvingens hæftelse for boets gæld (se ovenfor).

Kompetence

I de fleste sager skal arvingerne henvende sig til den tyske skifteret. Dette kan vedrøre udstedelse af skifteretsattester, afgivelse af anfægtelser, fragåelse af arv etc. Den kompetente skifteret er principielt byretten på det sted, hvor arvelader havde sin bopæl på dødstidspunktet. Hvis arvelader er en dansker, som ikke har bopæl i Tyskland, men som ejer fast ejendom eller lignende i Tyskland, er den kompetente skifteret den byret, i hvis retskreds arvegenstanden befinder sig.

Nogle af de arveretlige anmodninger og oprettelsen af dokumenter kan ligeledes ske ved Den Tyske Ambassade i København. Ambassadens konsulat tager sig i den forbindelse af oprettelse af testamenter, arvepagter og fællestestamenter. Man kan også anmode om udstedelse af skifteretsattester via ambassaden.

Senest opdateret: august 2016