NJORD Persondatapolitik

Generelt

NJORD Advokatpartnerselskab (”NJORD”) behandler persondata som en naturlig del af klient- og sagshåndteringen i forbindelse med sin advokatvirksomhed.

Som en del af de særlige regler for drift af advokatvirksomhed og som rådgiver med en vid udstrækning af handlefrihed inden for rammerne af vores opdrag og de advokatetiske regler betragtes NJORD som dataansvarlig for alt, hvad der vedrører rådgivning.

I visse tilfælde yder vi en egentlig servicefunktion, fx sekretariatsfunktioner, postbokstjenester eller andre rent administrative opgaver. I disse tilfælde er NJORD databehandler, hvorimod den part, vi udfører opgaven for, er dataansvarlig. NJORDs behandling i sådanne tilfælde sker på baggrund af en databehandleraftale, og det vil være den dataansvarliges politik for persondatabehandling, der finder anvendelse over for de registrerede personer.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til NJORDs databehandling eller ønsker at gøre dine rettigheder gældende, er du altid velkommen til at kontakte os:

NJORD Advokatpartnerselskab
Pilestræde 58
1112 København K
Att.: Conni Falkner

privacy@njordlaw.com

Behandlingsformål

NJORD foretager behandling af persondata til forskellige formål, primært i forbindelse med klienthåndtering, sagsbehandling, virksomhedsdrift og markedsføring.

Klienthåndtering: For at kunne håndtere forholdet til vores klienter behandler vi i en række tilfælde personoplysninger. Vi behandler eksempelvis oplysninger om navn og kontaktinformation om klienten og/eller klientens ejere og kontaktpersoner. Vi behandler endvidere oplysninger om vores forhold til klienten, herunder korrespondance, og oplysninger om tilgodehavender og udeståender. I visse tilfælde indhenter vi kreditoplysninger om klienter. Behandlingen af persondata sker i denne sammenhæng på baggrund af en aftale om rådgivning.

NJORD behandler endvidere oplysninger om klienter i tilfælde, hvor vi er lovmæssigt forpligtet til det, bl.a. i forbindelse med hvidvasklovgivning. Det indebærer eksempelvis, at vi ved sagens begyndelse i fornødent omfang indsamler identifikationsoplysninger om klienten og/eller klientens reelle ejere, herunder billed-id, privatadresse og nationalitet.

Sagsbehandling: NJORD foretager i forbindelse med behandlingen af de fleste sager persondatabehandling i større eller mindre omfang. Hvilke persondata der behandles i forbindelse med en konkret sag, afhænger af sagens karakter og sammenhæng. De data, som oftest behandles, er navne og kontaktoplysninger på sagens parter, såvel klienter som modparter, og øvrige personer, som har relevans for sagen. Behandlingen af persondata i forbindelse med sagsbehandling sker af forskellige grunde, afhængigt af sagen. Behandling af persondata sker normalt, for at NJORD kan opfylde aftalen med klienten, eller fordi NJORD eller klienten har en legitim interesse i behandling af personoplysningerne. Er der tale om oplysninger om strafbare forhold, vil grundlaget for behandlingen ofte være, at klientens legitime interesse i behandlingen klart overstiger den registreredes interesse i hemmeligholdelse af oplysningen. Behandlingen vil også ofte ske for at kunne fastlægge et retskrav, gøre det gældende eller forsvare det. Dette er ofte grundlaget, når der er tale om følsomme oplysninger. Eksempler på sager, hvor vi indsamler oplysninger om andre end klienterne ud fra en legitim interesse, er inkassosager, ophavsretskrænkelser og digitale krænkelser.

Virksomhedsdrift: I forbindelse med driften af NJORDs advokatvirksomhed foretages behandling af persondata vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere. I disse tilfælde sker hovedsageligt behandling af navn, ansættelsessted og kontaktoplysninger samt oplysninger om relationen, herunder korrespondance. Behandlingen af persondata i denne sammenhæng sker, fordi NJORD har en legitim interesse i at administrere og drive sin virksomhed. I nogle tilfælde kan behandlingen også ske for at opfylde aftaler med den registrerede.

Markedsføring: NJORD behandler persondata i forbindelse med sine markedsføringsaktiviteter, herunder udbud af kurser, arrangementer mv., samt udsendelse af nyhedsbreve. Sådan behandling sker, fordi NJORD har en legitim interesse i at foretage markedsføring af sin virksomhed. Udsendelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale pr. elektronisk post sker alene, såfremt NJORD har modtaget udtrykkeligt samtykke hertil.

Videregivelse af persondata

I hvilket omfang NJORD videregiver persondata til tredjemand, afhænger af det formål med behandlingen, som NJORD har, og den sammenhæng, hvori persondataene indgår.

Persondata videregives til tredjemand, når det er relevant for en sags forløb eller gennemførelse, eller når NJORD er forpligtet til det. Sådan videregivelse kan bl.a. være til sagens parter og offentlige myndigheder, herunder fx politiet, SKAT og domstolene. Disse parter er selvstændigt dataansvarlige.

NJORD anvender desuden databehandlere, som udfører tjenesteydelser af forskellig art. Det kan fx være IT-support og IT-infrastruktur. Enhver databehandlingssituation sker ifølge skriftlig aftale, som sikrer fuld forenelighed med gældende regler.

Overførsel af persondata uden for EU

NJORD anvender visse databehandlere, som er placeret uden for EU. Nedenfor er angivet hvilke databehandlere og det juridiske overførselsgrundlag.

Mailchimp USA Privacy Shield

NJORD kan efter henvendelse henvise til, hvor du kan få en kopi af det pågældende overførselsgrundlag.

Sletning af persondata

NJORD sletter persondata, når der ikke længere er et formål med behandlingen. Et sådant formål kan i visse tilfælde være arkiveringshensyn. Det følger heraf, at vi er forpligtet til at opbevare sagsakter i en passende periode, som hos NJORD er fastsat til fem år efter sagens afslutning.

Fortrolighed

Alle NJORDs medarbejdere er underlagt fuld fortrolighed, herunder om behandlede persondata. Alle NJORDs advokater er desuden underlagt den lovbestemte tavshedspligt for advokater i medfør af retsplejelovens § 126.

Kilder

De af NJORD behandlede persondata er som oftest indhentet fra den registrerede selv eller fra klienter. I visse tilfælde henter NJORD dog også persondata fra offentligt tilgængelige registre.

Rettigheder

Når NJORD behandler dine persondata, har du som registreret en række rettigheder.

Såfremt du ønsker at gøre en eller flere af dine rettigheder gældende, er du til enhver tid velkommen til at kontakte NJORD. Kontaktoplysninger finder du under pkt. 2. Udøvelse af dine rettigheder er gratis. Såfremt henvendelse er åbenbart grundløs eller overdreven, kan NJORD dog opkræve et gebyr eller afvise din anmodning. NJORD vil besvare din anmodning snarest muligt og inden 30 dage.

Ret til indsigt: Du har ret til indsigt i, hvilke persondata NJORD har registreret om dig.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få korrigeret persondata, som NJORD behandler om dig, hvis de er fejlbehæftede eller vildledende.

Ret til sletning: Du har i visse tilfælde ret til at få slettet persondata, som NJORD behandler om dig.

Ret til begrænsning: Du har ret til, at NJORD midlertidigt begrænser sin behandling af dine persondata til alene at være opbevaring i visse tilfælde.

Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til få udleveret persondata, som du har givet til NJORD, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ret til tilbagekaldelse af samtykke: Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde eventuelle samtykker til persondatabehandling, som du har givet NJORD.

Ret til indsigelse: Du har til enhver tid − på baggrund af din særlige situation eller særlige grunde − ret til at gøre indsigelse mod NJORDs behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse vedrører brug af dine persondata til brug for direkte markedsføring, ophører NJORD med sådan behandling.

Ret til at klage: Du har ret til at klage over NJORDs behandling af dine persondata, hvis du efter henvendelse til os ikke har opnået en tilfredsstillende behandling. En sådan klage kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, www.datatilsynet.dk.

Vi gør opmærksom på, at du ikke kan udøve dine rettigheder i strid med vores eller andres legitime rettigheder. Sådanne hensyn vil indgå i en konkret vurdering.

Ændringer af Persondatapolitikken

NJORD vil løbende opdatere og ændre denne persondatapolitik, således at den altid er tidssvarende. Orientering om ændring af persondatapolitikken sker på NJORDs hjemmeside, www.njordlaw.com, og i visse tilfælde tillige pr. e-mail.

Version

Dette er NJORDs Persondatapolitik af maj 2018, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.