07.09.2016

Nyhed

E-handel og webshop i Tyskland

En webshop, der er rettet mod Tyskland, skal overholde andre formelle juridiske krav end webshops i Danmark. Hvilke regler ved e-handel, der helt nøjagtigt gælder for en webshop rettet mod tyske lande, er især afhængig af, om webshoppen er rettet mod forbrugere eller andre erhvervsdrivende. 

B2B-handel

Når en virksomhed indenfor e-handel udelukkende sælger varer og tjenesteydelser til andre virksomheder eller erhvervsdrivende (B2B - Business to Business), skal virksomheden generelt overholde færre regler end hvis virksomheden sælger varer/tjenesteydelser til en forbruger. I mange tilfælde tillader den tyske lovgivning ligefrem, at to erhvervsdrivende i deres indbyrdes aftale kan fravige lovens udgangspunkt. Hvis man som erhvervsdrivende vælger at fravige de tyske lovbestemmelser, er det vigtigt at holde sig for øje, at fravigelsen kun er gyldig, såfremt det eksplicit fremgår af aftalegrundlaget, at de almindelige lovregler er fraveget. Endvidere kan det aftales, at dansk lov finder anvendelse.

B2C-forbrugerkøb

Sælger en virksomhed derimod varer eller tjenesteydelser til forbrugere (forbrugerkøb eller B2C – Business to Consumer) gennem e-handel, er der adskillige love og regler, som skal overholdes. Ved forbrugerkøb er det ikke muligt at fravige lovgivningens regler til skade for forbrugeren.
 
De væsentligste formelle regler en indehaver af en webshop i Tyskland, skal være opmærksom på, er følgende:

 • Impressum / kolofon
  Online-udbydere er forpligtede til at have et såkaldt "impressum" (tilsvarende den danske kolofon). Et impressum er en form for fakta om hjemmesiden, der som minimum skal indeholde (selskabs-)navn, addresse og kontaktoplysninger på ejeren af hjemmesiden. Impressumet skal være tydelig og let tilgængeligt på webshoppen.
 • Krav til oplysninger på og udformningen af webshoppen
  Erhvervsdrivende er desuden forpligtede til at sikre, at forbrugeren er blevet gjort bekendt med virksomhedens handelsbetingelser før købet/e-handlen gennemføres, som f.eks. oplysninger om varens væsentlige egenskaber, den samlede pris inkl. moms og forsendelsesomkostninger samt leverings- og betalingsbetingelser. Dette kan ske ved, at der indføres en boks på hjemmesiden hvor forbrugeren skal afkrydse, at han har læst og accepteret sælgers handelsbetingelser før e-handlen kan gennemføres. Derudover skal forbrugeren have mulighed for at printe og downloade handelsbetingelserne.
   
  Ydermere gælder der særlige krav til udformningen af webshoppen for alle køb ved e-handel. Kunden skal eksempelvis have mulighed for at rette indtastningsfejl inden bestillingen afgives.
   
  Ved forbrugerkøb gælder tillige den såkaldte "Button-Lösung", hvilket indebærer, at man som forbruger skal vide, hvornår et klik på et ikon koster penge. Typisk vil der skulle stå "køb" eller lign.
 • Fortrydelsesret ved e-handel
  Forbrugere har efter tysk ret en fortrydelsesret på 14 dage. Webshoppen skal udformes således, at kunden tydeligt er gjort opmærksom på sin fortrydelsesret, inden købet/e-handlen foretages.
 • Sælgers ansvar for mangler
  Hvis der er mangler ved den købte vare, skal man som dansk erhvervsdrivende være opmærksom på, at man i Tyskland ved forbrugerkøb som udgangspunkt har en formodning om, at varen allerede havde mangler på leveringstidspunktet, hvis manglen optræder inden for de første seks måneder efter leveringen til køber (§ 476 BGB). Inden for de første 6 måneder er det således sælger, der bærer bevisbyrden for, at varen blev leveret til kunden i mangelfri tilstand.
 • Klageadgang - EU-klageplatformen ODR
  Alle online-forhandlere er forpligtede til at sørge for, at der på deres webshops og i deres handelsbetingelser findes et link til den europæiske ODR-platform. Hvis man som forhandler også sender tilbud til sine kunder via e-mails, skal disse e-mails ligeledes indeholde et link til ODR-platformen.
   
  Online-forhandlere der udelukkende sælger varer eller leverer tjenesteydelser til andre erhvervsdrivende (B2B), er imidlertid undtagede fra forpligtelsen til at linke til ORD-platformen på websider og i handelsbetingelserne.
 • Databeskyttelse og cookies
  I Tyskland gælder der nogle særlige regler, når det handler om at beskytte en kundes data. De tyske databeskyttelsesregler er generelt mere restriktive end de tilsvarende danske. I Tyskland er det en forudsætning for, at der foreligger en lovlig dataindsamling, at loven direkte tillader at de pågældende data må indsamles. Hvis en virksomhed således ønsker, at indsamle eller bruge former for data, skal kunden på forhånd have givet udtrykkelig samtykke hertil.
   
  Hvis websiden anvender cookies, er det endvidere efter tysk ret et lovkrav, at brugere gøres opmærksom herpå allerede ved tilgangen til den aktivitet, der udløser brugen af cookies. Cookie-informationerne skal til enhver tid være tilgængelig for brugeren, herunder skal brugeren også have information om, hvordan man undgår brug af cookies eller hvordan et samtykke til brug af cookies tilbagekaldes.
 • Almindelige forretningsbetingelser
  I Tyskland er virksomheder ikke forpligtede til at anvende almindelige forretningsbetingelser (på tysk: AGB = allgemeine Geschäftsbedingungen). Såfremt en virksomhed vælger at anvende almindelige forretningsbetingelser, anbefales det, at virksomheden sikrer sig, at de ovenfor fremhævede oplysninger udtrykkeligt er gengivet heri.
   
  Desuden kan en virksomhed særskilt aftale med en køber, at en lang række øvrige betingelser skal gælde - herunder f.eks. at sælger har ejendomsforbehold, indtil køber har betalt. Ejendomsforbehold bruges meget i Tyskland, og det er i Tyskland muligt at aftale et ejendomsforbehold uanset den pågældende vares købspris og betalingstidspunktet.
   
  Vælger man som virksomhed indenfor e-handel at anvende almindelige forretningsbetingelser på en tysk webshop, er det væsentligt at sikre sig, at betingelserne er gyldige efter tysk ret, idet de ellers ikke udgør en integreret del af købsaftalen og i konkurrenceretlig henseende kan gøres til genstand for en påtalesag.
 • Overtrædelse af formelle tyske regler
  Hvis du overtræder formelle tyske konkurrenceretlige regler på din webshop, har dine konkurrenter, diverse erhvervssammenslutninger og forbrugerorganisationer samt handelskamre i Tyskland ret til at kræve, at du afgiver en undladelseserklæring (Unterlassungserklärung) En sådan overtrædelse kan f.eks. bestå i angivelse af fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger i et impressum. Du vil i den forbindelse modtage en formel påtale (Abmahnung), oftest af en advokat, hvori du opfordres til at afgive en undladelseserklæring, som indeholder et tilsagn om, at du vil indstille din overtrædelse (ved at foretage en berigtigelse af de formelle fejl og mangler). Den formelle påtale vil typisk være vedlagt en forud formuleret undladelseserklæring og en faktura på de advokatomkostninger, der er opstået i forbindelse med udarbejdelsen af påtalen og undladelseserklæringen. Hvis påtalen er berettiget, skal den erhvervsdrivende betale disse omkostninger. Ender det i sidste ende med, at påtalen kommer for retten, så kan den erhvervsdrivende risikere at skulle betale sagsomkostninger mv.. Selv en mindre fejl kan således hurtigt blive en dyr affære – og i Tyskland er der advokater, der mere eller mindre lever af den slags påtalesager.