Forretningsbetingelser

NJORD Law Firm’s forretningsbetingelser gælder for de opgaver, vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.

Interesse- eller loyalitetskonflikt

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os sagen, anbefaler vi gerne en anden advokat.

Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

NJORD Law Firm er – på linje med andre advokatvirksomheder – omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om enhver klient.

Honorar og betaling

Fastsættelsen af et advokathonorar sker baseret på flere forskellige parametre. Der henses til den medgåede tid, karakteren af de involverede juristers specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Vores honorar er eksklusive relevante omkostninger og udlæg.

Det kan være meget vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar ved opgavens modtagelse. Efter anmodning afgiver vi dog gerne – og altid over for forbrugere – et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget.

Fakturering

Almindeligvis udsteder vi faktura, når opgaven er afsluttet. Løbende rådgivning og længerevarende opgaver (aconto) afregnes med passende intervaller, oftest månedsvis eller kvartalsvis, medmindre andet er aftalt. Betalingsbetingelserne er otte dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler.

Forudbetaling

Vi anmoder som udgangspunkt om forudbetaling af udlæg og omkostninger – og undtagelsesvist om forudbetaling af honorar.

Forudbetalt honorar, udlæg eller omkostninger indsættes på vores klientkonto og kan inklusive eventuelle renter anvendes til udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er aftalt.

Udlæg

Klienten debiteres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand.

Fortrolighed

Alle medarbejdere hos NJORD Law Firm er underlagt tavshedspligt. Oplysninger modtaget som led i løsningen af opgaven vil således blive behandlet fortroligt i enhver henseende, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningerne ikke er fortrolige.

Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning målrettes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Vi er alene ansvarlige over for klienten for den rådgivning, der er ydet, medmindre andet er aftalt.

Afslutning af opgaven

NJORD Law Firm fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Vi forbeholder os dog ret til umiddelbart at afslutte vores bistand, hvis kredittiden på vores fakturaer trods rykkere er væsentligt overskredet, eller hvis der indtræder insolvens hos klienten. Vi forbeholder os endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører.

Klager

Den 1. oktober 2015 trådte et nyt forbrugerklagesystem i kraft. For vores klienter betyder det, at skulle der opstå en uoverensstemmelse i vores samarbejde, så har de mulighed for at klage til Advokatnævnet. Nævnet er en uafhængig klageinstans oprettet under Det Danske Advokatsamfund, jf. retsplejelovens § 144, stk. 1. Læs mere om Advokatnævnet

Kontaktoplysninger
Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K
Email: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og NJORD Law Firm skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

NJORD Law Firm har tegnet ansvarsforsikring, og der er stillet garanti efter de regler, der er fastsat af Advokatsamfundet. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves. Ansvarsforsikringen er tegnet hos Codan Forsikring, police nr. 683 021 605 5, og garantien er stillet af Codan Forsikring.

Vores ansvar i forbindelse med juridisk bistand er begrænset til maksimum DKK 50 millioner. Den samlede erstatning, som en klient er berettiget til at modtage, og som vedrører samtlige de af klienten rejste krav i ét kalenderår, kan heller ikke overstige DKK 50 millioner.

Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, mistet goodwill, forringelse af image m.v., eller andre former for indirekte tab.