08.02.2021

Nyhed

Finansielle hjælpepakker og KfW-lån i Tyskland under den 2. Corona-bølge

Corona-krisen varer ved, og mange virksomheder er sat under voldsomt pres. Dette er også tilfældet i Tyskland, hvorfor den tyske regering har valgt at indføre og forlænge de hjælpepakker og hjælpeforanstaltninger, der skal afbøde konsekvenserne af de Corona-betingede restriktioner.

Vi giver dig her et overblik over de finansielle hjælpepakker der findes i Tyskland og oplyser om muligheden for at optage et såkaldt KfW-lån.

Hjælpepakker

I Tyskland varierer Corona-restriktionerne og hjælpepakkerne fra delstat til delstat. Der er dog også nogle overordnede hjælpepakker, der gælder på forbundsplan i hele Tyskland. Det er flere forskellige aktører, såsom virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende, der kan gøre brug af disse hjælpepakker. I dette nyhedsbrev vil vi primært beskæftige os med de hjælpepakker, der gælder på forbundsplan og som kan benyttes af virksomhederne.

Man skal i den forbindelse være opmærksom på at enhver brug af hjælpepakkerne som oftest efterprøves efterfølgende. Det vil således ofte efter støtteperiodens udløb blive kontrolleret om kravene for at modtage hjælpepakken er opfyldt. Hvis kravene ikke er opfyldt eller hvis der er udbetalt for meget i støtte, skal dette betales tilbage til den tyske stat.

”Überbrückungshilfe II” – tilskud til de faste omkostninger i de virksomheder der har været hårdt ramt af Corona-restriktionerne

Denne hjælpepakke er beregnet til virksomheder der er hårdt ramt af Corona-restriktionerne og som derfor skal have hjælp til dækning af de faste omkostninger. Støtteperioden gik fra september og til og med december 2020, men der kan stadig søges om tilskud for denne periode. Ansøgningsfristen for at ansøge om tilskud fra denne hjælpepakke udløber den 31. marts 2021.

Hvem kan søge tilskud?

Hjælpepakken kan søges af virksomheder, selvstændige og selvstændige freelancere som har en årlig omsætning på op til 750 millioner EUR. Det er en betingelse at ansøgeren skal være omfattet af én af de følgende kategorier:

 • Virksomheder hvis omsætning i to sammenhængende måneder i perioden fra april til august 2020 er faldet med mindst 50% i forhold til de samme måneder i det forudgående år.
 • Virksomheder hvis gennemsnitlige omsætning i hele tidsrummet fra april til august 2020 er faldet med mindst 30% i forhold til samme periode i det forudgående år.

Virksomheder som har haft opstart efter den 31. oktober 2019 er ikke berettigede til at modtage tilskud.

Tilskuddets størrelse

Det maksimale tilskud som en virksomhed kan modtage efter denne hjælpepakke ligger på 200.000 EUR over fire måneder, dvs. 50.000 EUR pr. måned. Tilskuddets størrelse afhænger af hvor stor en nedgang der har været i omsætningen i forhold til omsætningen i de pågældende måneder i 2019. Jo større omsætningsnedgangen har været, desto større bliver tilskuddet. For virksomheder der er startet op i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. oktober 2019 er sammenligningsgrundlaget den omsætning som virksomheden havde i perioden fra november 2019 til februar 2020.

Tabellen nedenfor viser kompensationsgraden i forhold til omsætningsnedgangen.

Omsætningsnedgang Kompensationsgrad
Omsætningsnedgang på mindre end 30 % i forhold til samme måned i 2019 Ingen kompensation til faste omkostninger
Omsætningsnedgang på 30 til 50% i forhold til samme måned i 2019 40% kompensation til faste omkostninger
Omsætningsnedgang på 50 til 70% 60% kompensation til faste omkostninger
Omsætningsnedgang på over 70% 90% kompensation til faste omkostninger

Hvilke omkostninger berettiger til tilskud?

Der kan søges om tilskud til følgende faste omkostninger:

 • Leje for bygninger, ejendomme og lokaler der er direkte forbundet med virksomhedens forretningsaktiviteter
 • Yderligere leje, f.eks. af køretøjer eller andre former for lokaler
 • Renteudgifter på lån
 • Leasingafdrag
 • Udgifter til nødvendig vedligeholdelse, service eller opbevaring af aktiver og lejede aktiver, som f.eks. it
 • Udgifter til el, vand, varme, rengøring og hygiejnetiltag
 • Ejendomsskatter
 • Virksomhedens licensgebyr
 • Forsikringer, abonnementer og andre faste driftsudgifter
 • Udgifter til skatterådgivere, advokater eller revisorer, herunder ”vereidigte Buchprüfer”, hvis der er tale om honorar for ydelser i forbindelse med ansøgningen om Corona-hjælpepakker
 • Udgifter til uddannelse af elever
 • Personaleudgifter i støtteperioden som ikke er omfattet af ordningen om ”Kurzarbeitergeld” (arbejdsfordelingskompensation) kompenseres med 20% af de faste udgifter

Bemærk at der gælder særlige regler for enkelte brancher, som f.eks. rejsebranchen.

Hvordan ansøger man?

Ansøgning sker elektronisk og foretages via en skatterådgiver, advokat eller revisor, herunder også ”vereidigte Buchprüfer”, på den tyske internetplatform for Corona-hjælpepakkerne.

Ved ansøgningen skal der angives et skøn over hvor stor en omsætningsnedgang der forventes og hvor høje de faste omkostninger forventes at blive. De skønsmæssigt anførte værdier sammenlignes efter støtteperiodens udløb med den egentlige omsætningsnedgang og de egentlige udgifter til faste omkostninger i en slutafregning. Hvis omsætningsnedgangen er på under 30%, skal tilskuddet betales tilbage. Er der blevet betalt for meget i tilskud til de faste omkostninger, skal det for meget betalte beløb også tilbagebetales.

”November- und Dezember-Hilfe” – tilskud til de virksomheder, der i november og december 2020 har været påvirket af nedlukningerne

Dette tilskud ydes til virksomheder, selvstændige, foreninger og institutioner der i november og december har været påvirket af myndighedernes ordre om nedlukning og derved har mistet deres omsætning eller en betydelig del heraf. Der er her tale om de midlertidige lukninger fra den 2. november og frem. Med denne hjælpepakke kan der ydes tilskud på helt op til 75% af den omsætning som virksomheden havde i samme måned i 2019.

Kategorier af påvirkningsgrad

Tilskuddet kan søges af virksomheder der enten er direkte indirekte eller perifert påvirket af restriktionerne. Myndighederne har fastsat følgende definitioner vedrørende påvirkningsgraden:

 • Direkte påvirket: Virksomheden er midlertidigt lukket som følge af en ordre til midlertidig nedlukning.
 • Indirekte påvirket: Virksomheden er ikke direkte underlagt en ordre om midlertidig nedlukning, men er på trods af dette stadig forhindret i at udøve sin normale virksomhed. Dette gælder virksomheder der bevisligt og regelmæssigt indtjener 80% af deres omsætning via en anden virksomhed som er direkte påvirket. Et eksempel herpå kunne være et vaskeri, hvis største kunde er et hotel der er underlagt en ordre om midlertidig nedlukning.
 • Perifert påvirket: Virksomheden indtjener bevisligt og regelmæssigt 80% af sin omsætning gennem salg af varer og ydelser som den yder via en tredjepart på foranledning af en direkte påvirket virksomhed. Her kan der f.eks. være tale om scenekunstnere og lydteknikere.

Tilskuddets størrelse

Der kan gives tilskud på helt op til 75% af den omsætning som virksomheden opnåede i hhv. november og december 2019, alt afhængigt af det antal dage hvor virksomheden har været lukket ned. Den europæiske lovgivning om statsstøtte tillader ydelse af tilskud af en værdi på op til 1 mio. EUR, uden at man konkret skal kunne godtgøre omsætningstabet.

Ud fra et ønske om hurtigst muligt at kunne yde de ramte virksomheder støtte har det været muligt at søge om direkte udbetalinger af en værdi på op til 100.000 EUR.  Inden for denne beløbsramme kan der søges om tilskud som dækker op til 75% af omsætningstabene. Dette gælder også selvom man kun er indirekte eller perifert påvirke, eller en del af virksomheden stadig operer, mens en anden del af virksomheden er nedlukket.

Virksomheder der på trods af nedlukningen stadig har en vis omsætning vil ikke skulle modregne denne omsætning, medmindre den ligger over 25% højere end omsætningen i samme måned i 2019. ”Kurzarbeitergeld” (arbejdsfordelingskompensation) eller tilskud der modtages gennem andre hjælpepakker skal derimod modregnes.

Hvordan ansøger man?

Støtteperioden udløb den 31. december 2020. Der kan dog stadig ansøges om støtte for den periode som hjælpepakken dækker frem til den 30. april 2021.

Ansøgningsprocessen foregår elektronisk via hjemmesiden https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/.

”Überbrückungshilfe III” – tilskud til de faste omkostninger i de virksomheder der har været hårdt påvirket af Corona-restriktionerne bl.a. på grund af midlertidig lukning

Denne hjælpepakke tager udgangspunkt i den tidligere hjælpepakke ”Überbrückungshilfe II”. Denne type hjælpepakke er indført for at hjælpe de virksomheder der generelt er hårdt påvirket af Corona-krisen og derfor har brug for hjælp til dækning af de faste udgifter. Det er derfor ikke et krav at man skal være ramt af en bestemt restriktion, f.eks. en ordre om midlertidig nedlukning, men den omfatter også virksomheder der direkte er påvirket af en ordre om nedlukning.

Virksomheder er omfattet af denne hjælpepakke hvis de har oplevet en omsætningsnedgang på mindst 30% i forhold til samme måned i 2019. Hjælpepakken kan derfor søges for den måned/de måneder, hvor kravet til omsætningsnedgangen er opfyldt. Støtteperioden løber fra november 2020 til juni 2021.

Hvem kan søge dette tilskud?

Hjælpepakken kan søges af virksomheder, selvstændige og selvstændige freelancere med en årlig omsætning på op til 750 millioner EUR. Det er en betingelse at disse er omfattet af én af de følgende kategorier:

 • Direkte eller indirekte påvirket af en ordre om midlertidig nedlukning: Virksomheder der i de pågældende måneder er påvirket af en af de forskellige ordrer om nedlukning, dvs. som har været midlertidigt nedlukket siden henholdsvis den 2. november eller 16. december 2020.
 • Ikke-nedlukkede virksomheder som har lidt omsætningstab: Virksomheder der ikke har været ramt af en ordre om midlertidig nedlukning, men som på trods heraf alligevel har lidt væsentlige omsætningstab i perioden med de midlertidige nedlukninger.
 • Virksomheder der grundet Corona-krisen har lidt væsentlige omsætningstab: Virksomheder der allerede i 2020 har lidt væsentlige omsætningstab grundet Corona-krisen og som også forventes at lide væsentlige omsætningstab i 2021.

Tilskuddets størrelse

Der kan søges tilskud på op til 1,5 mio. EUR pr. måned, dog under behørig hensyntagen til den europæiske lovgivning om ydelse af statsstøtte. Størrelsen af tilskuddet afhænger af hvor stor en nedgang der har været i omsætningen i forhold til omsætningen i de samme måneder i 2019. Jo større omsætningsnedgang, desto større tilskud.

Tabellen nedenfor viser kompensationsgraden i forhold til omsætningsnedgangen.

Omsætningsnedgang Kompensationsgrad
Omsætningsnedgang på mindre end 30 % i forhold til samme måned i 2019 Ingen kompensation til faste omkostninger
Omsætningsnedgang på 30 til 50% i forhold til samme måned i 2019 40% kompensation til faste omkostninger
Omsætningsnedgang på 50 til 70% 60% kompensation til faste omkostninger
Omsætningsnedgang på over 70% 90% kompensation til faste omkostninger

Hvilke omkostninger berettiger til tilskud?

Der kan søges om tilskud til følgende faste omkostninger:

 • Leje for bygninger, ejendomme og lokaler, der er direkte forbundet med virksomhedens forretningsaktiviteter
 • Yderligere leje, f.eks. af køretøjer eller andre former for lokaler
 • Renteudgifter på lån
 • Leasingafdrag
 • Udgifter til nødvendig vedligeholdelse, service eller opbevaring af aktiver og lejede aktiver, som f.eks. it
 • Udgifter til el, vand, varme, rengøring og hygiejnetiltag
 • Ejendomsskatter
 • Virksomhedens licensgebyr
 • Forsikringer, abonnementer og andre faste driftsudgifter
 • Udgifter til skatterådgivere, advokater eller revisorer, herunder ”vereidigte Buchprüfer” hvis der er tale om honorar for ydelser i forbindelse med ansøgningen om Corona-hjælpepakker
 • Udgifter til uddannelse af elever
 • Personaleudgifter i støtteperioden som ikke er omfattet af ordningen om ”Kurzarbeitergeld” (arbejdsfordelingskompensation) kompenseres med 20% af de faste udgifter
 • Investeringer i digitalisering kompenseres med et engangstilskud på 20.000 EUR, også selvom investeringen ligger uden for støtteperioden
 • Byggeudgifter i forbindelse med hygiejnetiltag kompenseres med 20.000 EUR pr. måned fra marts 2020 til juni 2021, dvs. at også omkostninger der påløber uden for støtteperioden kan dækkes af ordningen.

Bemærk at der gælder særlige regler for enkelte brancher, som f.eks. rejsebranchen.

Hvordan ansøger man?

Ansøgning sker elektronisk og foretages via en skatterådgiver, advokat eller revisor, herunder også ”vereidigte Buchprüfer”, på den tyske internetplatform for Corona-hjælpepakkerne.

Det er ikke muligt at opnå tilskud for de samme omkostninger gennem flere hjælpepakker. Hvis man har søgt om tilskud som led i hjælpepakken ”November-/Dezemberhilfe”, kan man ikke samtidig være omfattet af hjælpepakken ”Überbrückungshilfe III” med hensyn til månederne november og december.

Ved tilskud på indtil 1 mio. EUR skal der ikke påvises noget tab. Dette er en betydelig forskel i forhold til hjælpepakken ”Überbrückungshilfe II” hvor omsætningstabet skulle kunne bevises.

”KfW-Schnellkredite” – forlænget adgang til nødlån

Som vi i starten af Corona-krisen kunne berette, har det for virksomheder været muligt at optage nødlån hos den tyske udviklingsbank ”Kreditanstalt für Wiederaufbau”(KfW). Disse nødlån kaldes for ”KfW-Schnellkredite”, og ordningen med nødlån er nu blevet forlænget og udvidet.

Ordningen gælder nu frem til den 30. juni 2021. Samtidig er det nu også blevet muligt for små virksomheder med færre end 10 medarbejdere at ansøge om nødlån. Små virksomheder kan således modtage et lån på op til 300.000 EUR.

Betingelser for at få lånet

En virksomhed skal opfylde følgende betingelser for at kunne modtage lånet:

 • Den skal mindst have været på markedet siden den 1. januar 2019.
 • Den skal enten samlet set have haft et overskud i perioden 2017-2019 eller have haft et overskud i 2019. Hvis virksomheden har været på markedet i kortere tid, vil der blive taget udgangspunkt i dette tidsrum.
 • Den må ikke have været i økonomiske vanskeligheder før den 31. december 2019 og skal indtil den dato have haft ordnede økonomiske forhold.

Alt efter virksomhedens størrelse målt på medarbejdere kan denne modtage et beløb på op til 25% af sin omsætning i 2019 som lån.

Følgende tabel viser det maksimale lån i forhold til virksomhedens størrelse:

Ansatte Maksimalt lånbeløb
Under 10 ansatte 300.000 EUR
10-50 ansatte 500.000 EUR
Mere end 50 ansatte 800.000 EUR

Lånet udbetales uden kontrol af kreditrisikoen. Den tyske forbundsstat bærer den fulde risiko.

Renten ligger på 3% med en løbetid på op til 10 år. Der skal ikke afbetales på lånet de første 2 år.

Yderligere information og spørgsmål

Se følgende link fra det tyske finansministerium for at få et overblik over sammenspillet mellem de forskellige hjælpepakker der er omtalt i dette nyhedsbrev:

www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Bilderstrecken/Infografiken/2020-12-16-zuschuesse-corona

Hvis du har yderligere spørgsmål eller skal have hjælp til at søge om tilskud fra hjælpepakkerne, er du velkommen til at kontakte os.

 

Sidst opdateret: 8. februar 2021