Konkurser og direktørers personlige ansvar i Tyskland

Er den tyske debitor et såkaldt GmbH, dvs. et tysk anpartsselskab, er det ikke udelukket, at et krav kan rejses direkte mod direktøren. Efter tysk ret hæfter direktøren nemlig personligt, hvis han undlader at indgive en konkursbegæring for selskabet eller gør det for sent. De tyske advokater hos NJORD står til rådighed ved yderligere spørgsmål.

Direktøren har ikke megen tid til konkursanmeldelsen, og det kan få betydning for hans ansvar over for selskabets kreditorer.

Hvis et tysk anpartsselskab bliver insolvent eller er ude af stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser, skal direktøren i henhold til § 64 i den tyske anpartsselskabslov uden unødigt ophold og senest tre uger efter, at den manglende betalingsevne eller insolvensen er indtrådt, indgive konkursbegæring eller begæring om akkordbehandling. Overholdes denne regel ikke, er konsekvensen, at direktøren i det tyske selskab hæfter personligt over for en kreditor, som lider et tab, fordi denne har indgået en aftale med et konkursmodent selskab.

Reglen er derfor interessant for kreditorer, som kan godtgøre, at det tyske selskab allerede på handelstidspunktet var insolvent. Insolvens foreligger, hvis det tyske selskab ikke længere forventes at kunne betale de forfaldne forpligtelser med likvide midler. Reglen er også interessant for de kreditorer, der kan godtgøre, at selskabets formue ikke længere vil kunne dække eksisterende gæld.

Opgørelsen af selskabets formue sker efter et “going concern-princip”, dvs. efter en fortsættelse af driften i selskabet. Hvis omstændighederne gør, at det er usandsynligt, at driften i selskabet kan fortsætte, er selskabet at betragte som insolvent. Indgiver direktøren ikke konkursbegæringen inden for fristen i tilfælde af insolvens, er direktørens ansvar for kreditors tab ikke blot begrænset til den del, som dividenden er blevet formindsket med. Efter nyere retspraksis hæfter direktøren nemlig for det fulde beløb.

Domstolene tager udgangspunkt i, at aftalen med den nye kreditor slet ikke ville være kommet i stand, hvis konkursbegæringen var blevet indgivet rettidigt. Reglen er streng og ukendt i dansk selskabsret. Desto vigtigere er reglen selvfølgelig for danskere, der er direktører i tyske selskaber. Reglen gælder også for den danske direktør, som af den danske anpartshaver er blevet udpeget som meddirektør sammen med f.eks. en tysk direktør, og hvor den tyske direktør styrer den daglige drift i det tyske selskab. Ukendskab til reglen eller selskabets dårlige økonomi kan ikke påberåbes. Derfor er det netop interessant for en dansk direktør, at det er muligt som direktør i det mindste delvis at sikre sig vha. en D&O-forsikring. Det fremgår af selskabets brevpapir, hvem der er direktør i et tysk anpartsselskab. Efter tysk ret skal direktørens (Geschäftsführer) navn blandt andre selskabsdata være anført på brevpapiret.

Sidst opdateret: februar 2016