Anpartsselskab (GmbH) i Tyskland

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) i Tyskland svarer til det danske anpartsselskab (ApS). Anpartsselskaber (GmbH) i Tyskland har endda været forbillede for anpartsselskabsformen i Danmark og en del af EU-forskrifterne på området. De tyske advokater hos NJORD har mange års erfaring med stiftelsen af anpartsselskaber i Tyskland.

Anpartsselskabet er den hyppigste kapitalselskabsform i Tyskland og anvendes hyppigere end aktieselskabet. Selskabsformen er meget anvendelig for middelstore og i mange tilfælde også for store virksomheder. Anpartsselskabet er et kapitalselskab og dermed en juridisk person. Selskabet er reguleret i Lov om Anpartsselskaber (GmbH-Gesetz).

Selskabet opnår først status som selvstændig juridisk person efter registrering i det tyske handelsregister. Det er en forudsætning for registreringen, at der til det tyske handelsregister indleveres vedtægter, som er bekræftet og oprettet for en notar. Selv om der er visse ligheder, er selskabskontrakten i Tyskland ikke det samme som vedtægterne i et dansk selskab. Selskabskontrakten vil typisk også indeholde bestemmelser, som i Danmark kun findes i en ejeraftale.

Selskabskontrakten skal mindst indeholde:

 • Selskabets navn og hjemsted
 • Navn og adresse på samtlige anpartshavere
 • Selskabets formål
 • Anpartskapitalens størrelse (mindst EUR 25.000)
 • Hver anpartshavers andel af indskudskapitalen, som skal udgøre mindst EUR 1
 • Oplysninger om, hvem der tegner selskabet
 • Eventuelle begrænsninger i tegningsretten

I et selskab med en registreret kapital på EUR 25.000 skal mindst 50 % af selskabskapitalen være indbetalt, inden registreringen kan ske.

Påbegynder selskabet sin virksomhed før registreringen i det tyske handelsregister (GmbH in Gründung – i.G.), hæfter de handlende personer ligesom efter dansk ret personligt for alle forpligtelser indtil selskabet bliver registreret. Har anpartshaverne ikke handlet personligt, hæfter de med et beløb op til deres andel af anpartskapitalen (Stammeinlage). Først efter registreringen er det alene selskabet, som hæfter.

Det tyske anpartsselskab har som regel to organer:

 • Generalforsamlingen (Gesellschafterversammlung)
 • Én eller flere direktører (Geschäftsführer)

Generalforsamlingen er selskabets højeste organ. Generalforsamlingen træffer de grundlæggende beslutninger vedrørende selskabets anliggender, vedtager årsregnskabet og overskudsfordelingen, ansætter og afskediger direktøren og vedtager ændringer af vedtægterne.

Direktøren leder virksomheden og tegner selskabet udadtil. Direktørens tegningsbeføjelser fastsættes som regel i selskabskontrakten, mens hans ansvar over for anpartshaverne og generalforsamlingen som regel fastsættes i den tyske direktørkontrakt (Geschäftsführervertrag). Begrænsninger og instrukser vedrørende direktørens kompetence kan ikke gøres gældende over for tredjemand og har således kun intern virkning.

En dansker kan være direktør i et tysk anpartsselskab og behøver ikke at have bopæl i Tyskland.

Efter tysk anpartsselskabslovgivning kan en direktør fratages sin stilling uden særskilt begrundelse og med umiddelbar virkning. Dette berører dog ikke den ansættelsesretlige aftale med direktøren. Man kan altså afregistrere en direktør med omgående virkning, men selskabet skal fortsat betale løn i henhold til ansættelsesaftalen.

Selskabet kan – og skal i visse tilfælde – have et yderligere organ, ”Aufsichtsrat”. Dette tyske organ svarer til et dansk tilsynsråd. Det tyske ”Aufsichtsrats” funktion er alene at være et tilsyn, og tilsynsrådsmedlemmerne kan aldrig – som f.eks. et dansk selskabs bestyrelsesmedlemmer – tegne selskabet udadtil.

I et dansk moderselskabs tyske datterselskab kan det være hensigtsmæssigt at have et tilsynsråd, også i de tilfælde hvor det ikke er lovpligtigt, idet man hermed fra dansk side signalerer et intensivt tilsyn fra moderselskabets side.

Selskabets forretningspapirer, dvs. brevpapir, ordrebekræftelser, visitkort og lignende, skal indeholde følgende oplysninger:

 • Selskabets retsform (GmbH)
 • Selskabets hjemsted
 • Selskabets direktør med efternavn og fornavn
 • Såfremt der findes et tilsynsråd: Tilsynsrådsformanden med fornavn og efternavn
 • Det handelsregister, hvor selskabet er registreret, og selskabets registreringsnummer

Derimod behøver disse oplysninger ikke fremgå af fakturaer, kvitteringer og lignende, som anvendes over for allerede bestående forretningsforbindelser.

Direktøren skal anmelde selskabet til registrering i handelsregistret. Er der flere direktører, skal disse anmelde selskabet i fællesskab. Anmeldelsesdokumenterne skal være bekræftet af en notar. Vedtægterne, oplysninger om navn, adresse og antallet af direktører og deres ret til at tegne firmaet samt en liste over anpartshaverne skal fremsendes sammen med anmeldelsen.

Tyske anpartsselskaber er forpligtede til at offentliggøre deres årsregnskab.

I forbindelse med stiftelsen af et GmbH opretter advokaten den tyske selskabskontrakt, foranlediger underskrift hos notaren og træffer i øvrigt alle nødvendige forberedelser.

Hæftelsesregler for ledelsen i Tyskland

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der for tyske direktører gælder betydeligt strengere forpligtelser i tilfælde af selskabets insolvens, end det er tilfældet efter dansk ret. En direktør har efter tysk ret pligt til at indlevere konkursbegæring eller begæring om akkordbehandling (Konkursantragspflicht) senest 3 uger efter, at selskabet er konstateret insolvent. Det samme gælder, hvis regnskabet viser en underbalance. Denne pligt er også strafsanktioneret, og direktøren kan herudover komme til at hæfte personligt for selskabets gæld.

Sidst opdateret: februar 2016