Indgåelse af handelsagentaftaler i Tyskland

At antage en handelsagent i Tyskland (Handelsvertreter) vil være det første skridt til en mere intensiv bearbejdning af det tyske marked. De tyske advokater hos NJORD har mange års erfaring med indgåelsen af handelsagentaftaler i Tyskland.

Indgåelse af handelsagentaftale

En handelsagent i Tyskland er en selvstændig erhvervsdrivende, som på en anden virksomheds vegne forestår salg af dennes produkter. Det vil sige han sælger for denne virksomheds regning og i dennes navn. Det er virksomheden, der bærer risikoen for, at der sælges til kunder, som ikke betaler, og virksomheden hæfter direkte over for kunden ved eventuelle reklamationer. Forholdende for den tyske handelsagent er derfor anderledes end for en eneforhandler.

Det forhold, at en tysk handelsagent skal være selvstændig erhvervsdrivende, betyder, at denne ikke må være så integreret i virksomhedens organisation, at han i virkeligheden er ansat af denne. I dette tilfælde finder de tyske ansættelsesretlige bestemmelser anvendelse, der ofte vil være mere byrdefulde for virksomheden end handelsagentreglerne.

Den danske producents økonomiske forpligtelser i forbindelse med antagelse af en handelsagent i Tyskland er som regel til at overskue, da den eneste omkostning er provisionen til handelsagenten – og denne forfalder jo kun, hvis der bliver solgt noget. Ved antagelse af en handelsagent bør man overveje, om det er hensigtsmæssigt at nøjes med en handelsagent for hele Tyskland, da landet i de fleste tilfælde nok ikke kan dækkes af en enkelt agent. Det vil derfor typisk være bedre at begrænse agentens område til en eller flere delstater

Eneagent for området

En tysk handelsagent vil typisk forlange, at han har retten til eneforhandling (Alleinvertretung) af produkterne i sit område. I dette tilfælde har handelsagenten ret til provision af salget af alle produkter i sit område, uanset om han har været med til at formidle salget af disse eller ej.

Handelsagentens og virksomhedens generelle pligter

Handelsagenten i Tyskland har automatisk visse pligter, uden at dette skal aftales særskilt. Hertil hører naturligvis pligten til at søge salget af produkterne fremmet (Vermittlungs-/Abschlusspflicht), pligten til at overvåge markedet og pligten til at underrette om aktuelle udviklinger (Marktbeobachtungspflicht, Informationspflicht). Herudover er handelsagenten forpligtet til at bevare tavshed om forretningshemmeligheder. Denne tavshedspligt rækker ud over varigheden af kontraktforholdet (Verschwiegenheitspflicht).

Mens handelsagenten er afskåret fra at måtte sælge konkurrerende produkter under kontraktens varighed, gælder dette ikke efter kontraktens ophør. Et forbud mod salg af konkurrerende produkter efter kontraktens ophør kræver i givet fald en udtrykkelig aftale (Wettbewerbsverbot).

Virksomheden er forpligtet til at forsyne handelsagenten med det nødvendige salgsmateriale, såsom kataloger, vareprøver etc., og er ligeledes forpligtet til at informere handelsagenten om aktuelle udviklinger, samt at bevare tavshed om handelsagentens forretningshemmeligheder.

Provision

Provision for handelsagenten i Tyskland bliver typisk beregnet af omsætningen, men kan også beregnes efter antallet eller mængden af solgte produkter. Provisionen afregnes hver måned, dog kan der aftales en afregningsperiode på op til 3 måneder. Handelsagenten har ikke krav på godtgørelse af øvrige udgifter, medmindre dette er aftalt særskilt.

Sidst opdateret: februar 2016