01.04.2020

Nyhed

Coronakrisen i Tyskland: betalinger kan udskydes eller nægtes

Coronakrisen har medført negative økonomiske konsekvenser for mange erhvervsdrivende og forbrugere. Den tyske forbundsregering har derfor den 27.03.2020 vedtaget en særlig lov, der bl.a. gør det muligt at give afslag på en betaling, hvis man grundet Coronakrisen er i økonomiske vanskeligheder. I medfør af denne lov må forbrugere og mindre virksomheder nægte betaling af ydelser, der betales som led i en løbende betalingsaftale.

Hos NJORD står vi klar til at guide dig og din virksomhed igennem denne udfordrende tid.

Den nye tyske lov

Den nye lov hedder „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ og har til sigte at afbøde de økonomiske konsekvenser af Corona-udbruddet.

Reglerne om at afslå en betaling i henhold til løbende betalingsaftaler gælder særligt forbrugere og mindre virksomheder, der inden den 08.03.2020 har indgået en sådan betalingsaftale. Aftalen skal således være indgået, før tiltagene for inddæmningen af Coronavirussen blev indført. Undladelse af betaling af ydelser er kun tilladt når det sker som følge af økonomiske vanskeligheder grundet Coronavirussen og ikke af andre grunde. Ydelserne kan nægtes betalt indtil den 30.06.2020, idet loven dog giver adgang til en forlængelse denne frist.

Loven gælder ikke ansættelseskontrakter. I forhold til udlejnings-, leje og låneaftaler gælder der særlige regler, som også beskrives nedenfor.

Retsstillingen for forbrugere

Forbrugere har retten til midlertidigt at nægte at betale ydelser i henhold til løbende betalingsaftaler, hvis de er i økonomiske vanskeligheder grundet Coronakrisen.

Følgende kriterier skal være opfyldt, for at nægtelsen anses for berettiget:

  • Der skal være tale om en væsentlig længerevarende betalingsaftale, der er indgået før den 08.03.2020, f.eks. betalingsaftaler for strøm, gas og telekommunikation.
  • Betaling af ydelsen ville påvirke den pågældendes eksistensgrundlag.

Dokumentation for opfyldelsen af disse kriterier skal forelægges den anden aftalepart. Hvis kriterierne ikke er opfyldt og der alligevel nægtes betaling, kan den nægtende aftalepart blive mødt af erstatnings- og ophævelseskrav.

Retstillingen for mindre virksomheder

Mindre virksomheder er ligeledes omfattet af den nye lov. Der er tale om en mindre virksomhed, når virksomheden:

  • har op til 9 medarbejdere, og
  • omsætter for mindre end 2 mio. EUR årligt.

Loven omfatter således en del restauranter, hoteller, håndværkere, ejendomsmæglere, butikker, familievirksomheder og mange flere.

Følgende kriterier skal være opfyldt, for at nægtelsen anses for berettiget:

  • Der skal være tale om en væsentlig længerevarende betalingsaftale, der er indgået før den 08.03.2020, dvs. en aftale, der er er nødvendig for den fortsatte drift af virksomheden.
  • Det skal være godtgjort, at virksomheden ikke kan betale ydelsen, eller at virksomhedens økonomiske grundlag ville blive truet, hvis virksomheden skulle betale ydelsen.

Dokumentation for opfyldelsen af disse kriterier skal forelægges den anden aftalepart. Hvis kriterierne ikke er opfyldt og der alligevel nægtes betaling, kan den nægtende aftalepart blive mødt af erstatnings- og ophævelseskrav.

Særligt om leje-, forpagtnings- og låneaftaler

Udlejere må ikke hæve lejekontrakter, når deres lejere i tidsrummet fra den 01.04.2020 til den 30.06.2020 ikke har betalt leje og dette skyldes følgerne af Corona-udbruddet. Sammenhængen mellem Corona-udbruddet og den manglende betaling skal kunne påvises. Disse regler gælder også i forbindelse med forpagtning.

For låneaftaler indgået inden den 15.03.2020 gælder, at ydelser og afdrag på disse, som skulle være betalt i tidsrummet fra den 01.04.2020 til den 30.06.2020, kan udskydes. Betaling af ydelsen udskydes fra den egentlige betalingsdag og kan udskydes i op til 3 måneder. Betingelsen er, at den manglende betaling af ydelsen er en følge af Corona-udbruddet. Låneaftalen kan ikke ophæves i periode for udskydelsen af betalingen.

Øvrige tiltag

Loven understøtter virksomheder, der er hårdt ramt i Coronakrisen, også i andre henseender.

Et af disse tiltag er, at konkursbegæring ikke må indgives før den 30.09.2020. Dette betyder, at virksomheder, der befinder sig i økonomiske vanskeligheder eller er insolvente, har mulighed for at videreføre deres virksomheder uden på nuværende tidspunkt at begæres konkurs.

I straffesager er der nu mulighed for, at hovedforhandlingen kan afbrydes i en længere periode. I sædvanlige tilfælde kan en hovedforhandling i en straffesag kun afbrydes i op til 1 år. Det nye tiltag muliggør en yderlige afbrydelse på 3 måneder og 10 dage, hvis gennemførelsen af hovedforhandlingen udskydes grundet tiltag for at bremse spredning af Coronavirussen.

Desuden er der givet adgang til, at forsamlinger kan afholdes på andre måder end ved fysisk fremmøde. Således kan aktieselskaber f.eks. nu afholde digitale generalforsamlinger, uden at aktionærerne skal være fysisk tilstede.  Inden for virksomhedsformen ”GmbH” er der givet adgang til, at beslutninger kan træffes skriftligt.

Yderligere informationer

Situationen er uden fortilfælde og ændrer sig hurtigt. Hos NJORD rådgiver vi dig om, hvordan du skal forholde dig i disse tider.